Adatkezelés

Spirituális Kapcsolódások Központ

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Név: EVIMA Spirituális Kapcsolódások Központ (továbbiakban: Adatkezelő)
Felelős: dr. Magyar Éva
Székhely: 5100 Jászberény, Holló A. u. 4. II. em. 1.
E-mail cím: evima@evima.hu

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az egyéni konzultációkra, tanfolyamokra, előadásokra és egyéb programokra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a kliensekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.
Az online felületen név és email cím (opcionálisan a telefonszám) megadása üzenetküldés vagy időpontfoglalás céljából a kliens azonosításához elengedhetetlenül szükséges és a kapcsolattartás célját szolgálja.
A szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevők adatai a kapcsolattartáson túl, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében a tevékenységből származó bevétel adózási kötelezettségének és számlázási kötelezettség teljesítésének céljából kerül kezelésre.
Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a kliens nevének és email címének megadásakor a „bizalmas adatkezelést kérek” mező kitöltése kötelező az online felületen, mely egyben az adatok megadásához történő önkéntességnek és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulnak tekintendő.

Adatkezelés jogalapja:
Az EU 2016/679 európia parlementi és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul online kapcsolatfelvétel céljából. A kliens bármikor választhatja a személyes kapcsolatfelvételt, az online időpont kérés vagy programokra történő jelentkezés nem kötelező.
A megadott név és email cím esetében sem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.
Bejelentkezéskor a kliens számára nem kötelező, hogy a név, illetve az email cím a kliens nevét tartalmazza; szabadon dönthet arról, hogy olyan nevet és email címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmazza-e vagy sem.
A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a kapcsolattartás az adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolat folytonosságának biztosítása érdekében.
A szerződéses partnerek, szolgáltatás igénybe vevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelés időtartama
Személyes adatok nem kerülnek tárolásra, a megadott név és a hozzákapcsolódó email cím (esetlegesen megadott telefonszám) adatokat a hozzájárulás visszavonásig tároljuk. A hozzájárás az evima@evima.hu emailcímre küldött levélben bármikor visszavonható.
Kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje, a kapcsolat fennállását követő 1 év.
A jogszabályi kötelezettségre tekintettel a számlák megőrzésének kötelezettsége, valamit a számlakiállítás alapjául szolgáló adatok megőrzésénének kötelezettsége legalább 8 év.
Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje, a szerződés megszűnését követő 5 év.

Időpont foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Név és email cím megadása a kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, az időpont egyeztetéshez szükséges. Telefonszám megadása nem kötelező, de gyorsíthatja a kapcsolatfelvételt és az időpont egyeztetést.
A kliens bármikor választhatja a személyes kapcsolatfelvételt, az online időpont kérés vagy programokra történő jelentkezés nem kötelező.
A szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevők név, email cím és lakcím adatai a jogi kötelezettség teljesítése érdekében adózási kötelezettség és számla adási kötelezettség teljesítésének céljából kerülnek kezelésre. A kliens bármikor választhatja, hogy a szolgáltatás teljesítéséről számla helyett nyugtát kér, ebben az esetben a személyes adatok (név, lakcím, email cím) megadása nem kötelező.
(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett adatkezeléssel és jogérvényesítéssel kapcsolatos jogai
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban, továbbá az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő elkötelezett kliensei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja kliensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR szerinti valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintettek hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz; az adatkezelés céljához; az érintett személyes adatok kategóriáihoz; azon címzettekhez akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogához; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogához; az adatforrásokra vonatkozó információkhoz; az automatizált döntéshozatal
tényéhez, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Kérésre az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértésre kerültek a hatályos adatvédelmi követelmények, az evima@evima.hu email címre nyújthatja be adatai kezelésével kapcsolatos panaszát. A panasz kivizsgálására és vizsgálat eredményéről, továbbá a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatásra 30 napon belül sor kerül.
Amennyiben az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; Telefon: 0613911400; Fax: 0613911410.
Személyes adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a NAIH székhelye szerint illetékes törvényszéknél jogosult keresetet benyújtani. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon található.
A NAIH székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Jászberény, 2022. 10. 08.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Név: EVIMA Spirituális Kapcsolódások Központ (továbbiakban: Adatkezelő)
Felelős: dr. Magyar Éva
Székhely: 5100 Jászberény, Holló A. u. 4. II. em. 1.
E-mail cím: evima@evima.hu

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az egyéni konzultációkra, tanfolyamokra, előadásokra és egyéb programokra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a kliensekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.
Az online felületen név és email cím (opcionálisan a telefonszám) megadása üzenetküldés vagy időpontfoglalás céljából a kliens azonosításához elengedhetetlenül szükséges és a kapcsolattartás célját szolgálja.
A szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevők adatai a kapcsolattartáson túl, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében a tevékenységből származó bevétel adózási kötelezettségének és számlázási kötelezettség teljesítésének céljából kerül kezelésre.
Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a kliens nevének és email címének megadásakor a „bizalmas adatkezelést kérek” mező kitöltése kötelező az online felületen, mely egyben az adatok megadásához történő önkéntességnek és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulnak tekintendő.

Adatkezelés jogalapja:
Az EU 2016/679 európia parlementi és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul online kapcsolatfelvétel céljából. A kliens bármikor választhatja a személyes kapcsolatfelvételt, az online időpont kérés vagy programokra történő jelentkezés nem kötelező.
A megadott név és email cím esetében sem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.
Bejelentkezéskor a kliens számára nem kötelező, hogy a név, illetve az email cím a kliens nevét tartalmazza; szabadon dönthet arról, hogy olyan nevet és email címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmazza-e vagy sem.
A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a kapcsolattartás az adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolat folytonosságának biztosítása érdekében.
A szerződéses partnerek, szolgáltatás igénybe vevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelés időtartama
Személyes adatok nem kerülnek tárolásra, a megadott név és a hozzákapcsolódó email cím (esetlegesen megadott telefonszám) adatokat a hozzájárulás visszavonásig tároljuk. A hozzájárás az evima@evima.hu emailcímre küldött levélben bármikor visszavonható.
Kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje, a kapcsolat fennállását követő 1 év.
A jogszabályi kötelezettségre tekintettel a számlák megőrzésének kötelezettsége, valamit a számlakiállítás alapjául szolgáló adatok megőrzésénének kötelezettsége legalább 8 év.
Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje, a szerződés megszűnését követő 5 év.

Időpont foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Név és email cím megadása a kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, az időpont egyeztetéshez szükséges. Telefonszám megadása nem kötelező, de gyorsíthatja a kapcsolatfelvételt és az időpont egyeztetést.
A kliens bármikor választhatja a személyes kapcsolatfelvételt, az online időpont kérés vagy programokra történő jelentkezés nem kötelező.
A szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevők név, email cím és lakcím adatai a jogi kötelezettség teljesítése érdekében adózási kötelezettség és számla adási kötelezettség teljesítésének céljából kerülnek kezelésre. A kliens bármikor választhatja, hogy a szolgáltatás teljesítéséről számla helyett nyugtát kér, ebben az esetben a személyes adatok (név, lakcím, email cím) megadása nem kötelező.
(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett adatkezeléssel és jogérvényesítéssel kapcsolatos jogai
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban, továbbá az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő elkötelezett kliensei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja kliensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR szerinti valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintettek hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz; az adatkezelés céljához; az érintett személyes adatok kategóriáihoz; azon címzettekhez akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogához; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogához; az adatforrásokra vonatkozó információkhoz; az automatizált döntéshozatal
tényéhez, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Kérésre az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértésre kerültek a hatályos adatvédelmi követelmények, az evima@evima.hu email címre nyújthatja be adatai kezelésével kapcsolatos panaszát. A panasz kivizsgálására és vizsgálat eredményéről, továbbá a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatásra 30 napon belül sor kerül.
Amennyiben az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; Telefon: 0613911400; Fax: 0613911410.
Személyes adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a NAIH székhelye szerint illetékes törvényszéknél jogosult keresetet benyújtani. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon található.
A NAIH székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Jászberény, 2022. 10. 08.

Spirituális Kapcsolódások Központ

Levelezési cím: evima@evima.hu

Copyright © Magyar Évi 2022

Adatkezelési tájékoztató